دانلود کتاب شیطان و خدا اثر ژان پل سارتر

  • 2 سال پیش
  • 2134 بازديد

فیلسوفان اگزیستانسیالیست در این امر متفقند که انسان، به خصوص ، حیوانی است که مطرح می افکند و برای تحقق آن به درون آینده جهش ...