دانلود کتاب دیالکتیک اثر پل فولکیه

  • 2 ماه پیش
  • 86 بازديد

توجه تازه به اندیشه هگل از یک سو و نوشته ها و تبلیغات مارکسیستی از سوی دیگر، در کنار آنند تا کلمه «دیالکتیک» را که ...