دانلود کتاب دیالکتیک اثر پل فولکیه

  • 3 سال پیش
  • 865 بازديد

توجه تازه به اندیشه هگل از یک سو و نوشته ها و تبلیغات مارکسیستی از سوی دیگر، در کنار آنند تا کلمه «دیالکتیک» را که ...