دانلود کتاب چند امتیازنامه عصر قاجار اثر میر هاشم محدث

  • 1 سال پیش
  • 253 بازديد

رساله حاضر مجموعه بیست و یک امتیازنامه است که در زمان قاجار به اجانب واگذار شده است. بیست امتیاز در زمان ناصرالدین شاه و یک ...