کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی اثر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

  • 2 سال پیش
  • 442 بازديد

دلم میخواست مفصل می نوشتم که حساب اقتصاد در پایان صفویه از دست اصفهان در رفته بود، و گرنه چطور می شود که سایر شهرهای ...