دانلود کتاب سلمان پاک اثر لویی ماسینیون

  • 3 ماه پیش
  • 65 بازديد

از یک گوشه که بدین سخن می نگریم، انسان فروافتاده از بهشت را می بینیم که چشمش به زلف طرار و جشم دل شکاری افتاده ...