دانلود مقاله متن‌های ضد مانوی اثر دکتر رحمن بختیاری

  • 6 ماه پیش
  • 84 بازديد

لوکوپولیسی با رساله اش درر آموزه مانی (شروو، ۱۳۸۲: ۱۱۱)، اوسه بیوس قیصریه ای، افریم نصیبینی، هگمونیوس با کتاب مهمش به نام اکتا ار خلای ...