دانلود کتاب خیلی بیشتر از سه نقطه اثر ی . ب

  • 1 سال پیش
  • 280 بازديد

در روستای خود استادی داشتم که همگان او را پروردگار خداشناسی می نامیدند. چون به هر چه اشاره می نمود خدا را در آن می ...