دانلود کتاب نهضت سربداران خراسان اثر ای پ پطروشفکی

  • 2 سال پیش
  • 666 بازديد

بسوی اقتصاد طبیعی و تفرقه شدید و عدم تمرکز که خود با دستگاه ملوک الطوایفی ملازمه دارد و بالنتیجه ضعف قدرت مرکزی ایلخانی ، مجموع ...