دانلود کتاب سابقه تاریخی اسکان قبایل و عشایر عرب در خوزستان اثر امیر حسین خنجی

  • 3 سال پیش
  • 707 بازديد

آن بخش از ایران که از عهد ساسانی تا امروز خوزستان نامیده میشود در زمان هخامنشی، بنا بر سنگ نبشته داریوش بزرگ، «خوجیا» (khavjiaa) نام ...