دانلود کتاب تبار شناسی قومی و حیات ملی اثر اسماعیل یورد شاهیان

  • 2 سال پیش
  • 526 بازديد

زمانی، فرزانه ای تعریف مسئله را مهمتر از راه حل مسئله دانسته بود. دیر زمانی است که تغییر آحاد مسئله و دگرگونی بنیاد حیات اجتماعی ...