دانلود کتاب وصایای ارسطو به شیماس اثر آقا نجفی قوچانی

  • 3 سال پیش
  • 620 بازديد

عالم ربانی، فقیه اصولی، حکیم ماله أیه الله سیدمحمدحسن نجفی معروف به «قانجفی قوچانی» که از اعاظم فقهای قرن حاضر و از شاگردان مبرز مرحوم ...