دانلود کتاب قوم از یاد رفته اثر آقای سلیم برنجی

  • 3 سال پیش
  • 535 بازديد

در جلگه دشت میشان که در مرز انشان یا عیلام یا سومر قدیم همواره آبهای رود کرخه را در برمیگرفته است از اواخر دور اشکانیان ...